Giới thiệu

LVeducation

Là một thành viên trẻ, năng động của LVgroup. LVeducation cung cấp các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo

dục và đào tạo nhằm giúp người dùng nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua các hoạt động mang tính tương tác cao trên nền tảng

web. LVeducation đang thử nghiệm một số dự án nhằm biến công nghệ thông tin thành một công cụ hữu ích hỗ trợ hoạt động học tập.

Hiện nay, LVeducation đang tập trung vào một số dịch vụ sau:

· Dịch vụ cung cấp học tiếng Pháp trực tuyến miễn phí tại www.lefrancais.edu.vn

· Dịch vụ tư vấn du học Nhật Bản. Trong thời gian sắp tới sẽ triển khai du học Pháp và Hàn Quốc

LVeducation is a young member of LVgroup. LVeducation is providing applications for education and training on information

technology platform in order to help Vietnamese enhancing their skills and knowledge. At the moment, LVeducation is focusing on:

· Free French elearning for everyone who wants to learn French as a second language at www.lefrancais.edu.vn

· Oversea study services in Japan, French and Korea

Copyright ©2021 lveducation.vn - Design by Top 10 Binary Options
f t g m